How to pronounce Miiriya

How to pronounce Miiriya simply:

Me – ree – ya

How to pronounce Miiriya (Like a native):

Me – e – ree – ya
Me as in myself, E like the letter E, Ree like the Ree in Reel (but with a Spanish R) and Ya.


Shopping bag
miiriya